Zij blijven in ons hart…

Jos      maakte      al      erg      vroeg      foto´s,      hij      begon      er      al      mee      toen      hij      14      was      en      deze      hobby   liet      hem      niet      meer      los.     Mensen      natuur      en      architectuur      fotografeerde      Jos      graag.   Maar         als         voormalig         werknemer         bij         Sabena         spotte        hij         nog         het         liefst         van         al   vliegtuigen!         Om         gezondheidsredenen         moest         Jos         in         2015         echter            stoppen            met     fotografie.         Op         de         club         avond         van         21         december         2015         besloten         de         leden         van         Foto      Total   dat   Jos   Erelid werd van onze fotoclub.
Niet      alleen      behoort      Willy      tot      de      stichters      van      Foto      Total,      hij      bedacht      ook      de      naam.      Willy   fotografeerde      al     zeer      lang,      van      toen      de      donkere      kamer      zijn      interesse      wekte      op      het      Klein   Seminarie   in   Sint-Truiden   waar   hij   als regent   Nederland-Geschiedenis   les   gaf.   Gedurende      enkele      jaren      was      Willy      secretaris      van      Foto      Total      en      zorgde     bovendien      voor   de      culinaire      noot,      zoals      de         organisatie         van         het         nieuwjaarsetentje         en         de         hapjes         op         de     vernissages            “Onder            de            Toren”.            Buiten            onze            club            was            hij            tevens            bezieler            van            de      Missiewerking   in Hoeselt   en   een   gewaardeerd   medewerker   van   Ziekenzorg.         Om            gezondheidsredenen            zette            Willy            in            2016            de           meeste    activiteiten    stop.    Met    grote  waardering besloten we om hem erelid te maken van Foto Total.
Fons         werd         geboren         in         Tessenderlo.         Hij         stond         4         decennia         in         het         onderwijs,   waarvan      heelwat      jaren      als     schooldirecteur.      Al      sinds      zijn      jeugdjaren      maakte      Fons   foto’s,               aanvankelijk               gewoon               op               familiefeestjes.              Zijn               neef               was               echter   professioneel-         en         kunstfotograaf,         waardoor         Fons         de         ontwikkelingen         in         de fotografie      op      de      voet      kon      volgen.      In      2002      experimenteerde      Fons         voor         het         eerst      met         een         digitaal         toestel        en         dit         fascineerde         hem         enorm.         In         2007         sloot         hij         aan         bij      Foto         Total.         Helaas         overleed         Fons         op         8        augustus         2010         na         een         langdurige         ziekte,      hij         werd         78         jaar.         We         houden         zeer         mooie         herinneringen        over   aan   Fons,   die   een  zeer enthousiast lid was van onze club.
Wim      sloot      op      1      augustus      2008      aan      bij      Foto      Total.      Hij      had      als      deskundige   verkeersongevallen         al         veel         foto's        gemaakt,         maar,         zoals         hij         het         zelf   gewoonlijk      uitdrukte,      waren      dat      niet      zijn      mooiste…      In      1975      begon      Wim      te fotograferen      met      een      Nikkormat      FT2      en      vervolgens      bleef      hij      bij      Nikon,      de   laatste      analoge      was         een         F80.         Zijn        eerste         digitaal         toestel         was         een         D300         en      tenslotte         nog         een         D700.         Onderwerp         van         voorkeur         bij         Wim         was        de         natuur,      liefst         in         macro.         Op         7         juli         2011         overleed         Wim         op         63-jarige         leeftijd.         Hij         blijft         in      onze        gedachten   als   een   gepassioneerd   fotograaf   met   een   groot   gevoel  voor humor.
Alfons   is   een   der   medestichters   van   Foto   Total   en   was   jarenlang   ondervoorzitter.   Hij   werd   geboren   in   1920   en   tijd   lijkt   op   hem   geen vat te hebben, zijn geestdrift en enthousiasme lijken wel onuitputtelijk.   Onze   Alfons   is   dan   ook   niet   de   eerste   de   beste.   Hij   was   engineer   in   de   zuivelsector   en   ontwikkelaar   van   de   befaamde   Breugelkaas. Pas   in   1979   begon   hij   intensief   te   fotograferen,   niet   alleen   met   kleurennegatief   maar   ook   met   diapositief.   In   1982   maakte   hij kleurafdrukken   van   beide,   zijn   interesse   voor   zwart-wit   begon   in   1984.   Later   heeft   Alfons   eveneens   met   allerlei   oude   procédés geëxperimenteerd en zette bij Foto Total zelfs als eerste de stap naar digitale fotografie.   In   het   najaar   van   2017   gaf   Alfons   te   kennen   dat   hij   niet   meer   structureel,   maar   occasioneel   aan   de   werking   van   Foto   Total   zou deelnemen.   We   hebben   veel   aan   hem   te   danken,   hij   bepaalde   in   belangrijke   mate   mee   het   imago   van   onze   club.   Daarom   besloten we op de laatste vergadering van 2017 dan ook om Alfons uit te roepen tot erelid van Foto Total.
Erelid 2017
Alfons Jennes
Willy Loyens
Jos Moens
Fons Volders
Wim Vandeweerdt
E R E L I D 2016
Im Memoriam
Im Memoriam
Im Memoriam

Zij blijven in ons

hart…

Im Memoriam
Jos Moens
Fons Volders
Wim Vandeweerdt
Erelid 2017
Alfons Jennes
E R E L I D 2016
Willy Loyens
Foto Total